Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Работещите в ТЕЦ "Варна" с отворено писмо до държавните институции
Автор: Пламена Николова 12:48 / 20.07.2020Коментари (2)252
©
Колективът на "ТЕЦ Варна“ ЕАД сподели с Varna24.bg отворено писмо, адресирано до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, премиера Бойко Борисов, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, парламентарната комисия по енергетика и Комисията по енергийно и водно регулиране. 

Медията ни го публикува без редакторска намеса:

"Много от нас работят в ТЕЦ "Варна“ по 10, 20 и дори повече години и помним времето, когато тази централа беше държавна и работеше на въглища. Преживяхме приватизация и извеждане на блоковете от експлоатация през 2015г. Когато през 2018г. се върнахме на работа в централата, за нас значение имаше не кой е собственикът, а че дружеството има шанс отново да работи. Затова ни е много трудно да наблюдаваме как в момента за ТЕЦ "Варна“ се говори като за "куха“ и неработеща фирма. Защото тази централа не е просто сбор от котли и генератори, тази централа е също и 240-те души, които работят в нея, повечето от тях висококвалифицирани енергетици - инженери, химици, професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

Разбираме, че в настоящата обстановка разговорите се водят е политически, а не с експертни доводи, и въпреки че шансът да бъдем чути е минимален, смятаме, че фактите не бива да бъдат пренебрегвани или изкривявани.

Електроенергийната система се счита за сигурна, ако тя е в състояние да отговори на търсенето на електрическа енергия на всички потребители, дори когато са засегнати от непредвидени обстоятелства. За обезпечаване безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система, съгласно Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ECO) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, който да използва в случай на дефицит. Разполагаемият студен резерв при оперативното управление (в реално време) на електроенергийната система обезпечава следните два случая: аварийно отпадане на работещи генераторни мощности и отклонение на реалните електрически товари над прогнозните със стойности, по-големи от наличния резерв за вторично регулиране.

В настоящия момент най-голямата самостоятелна генерираща мощност на територията на страната е 1040 MW, което означава, че ако се приложи формулата, посочена в чл. 106, ал. 2 от Правилата за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС) студеният резерв, който би осигурил оптимална защита на системата при извънредна ситуация, би следвало да бъде 1144MW.

Определеният със Заповед на Министъра на енергетиката размер на студен резерв към момента е 650 MW. Този размер е преценен като оптимален, тоест при него разходите за осигуряване на студен резерв са приблизително равни на потенциалните загуби от недоставена енергия в преносната мрежа.

От всички производители на електрическа енергия в страната, в това число тези, които в момента осигуряват студен резерв ("Биовет“ АД, "ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, "Топлофикация Русе“ ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, "ТЕЦ Марица 3“ АД), "ТЕЦ Варна“ ЕАД и "ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД са единствените централи, които винаги са участвали в осигуряването на студен резерв.

ТЕЦ "Варна“ е създадена през 60-те години на миналия век именно е цел да подсигури енергийната система на България. Още преди да бъде приватизирана през 2006г., централата е изключително важна и предпочитана от диспечерска гледна точка, тъй като модерните й регулиращи системи и по- широкият диапазон на регулиране по активна мощност, в сравнение с централите от Маришкия басейн, дават възможност за изключително гъвкаво и оптимално регулиране на енергийната система. Блоковете на ТЕЦ "Варна“ успешно са предоставяли през годините всички допълнителни услуги на системния оператор, включително участие в противоаварийния план и плана за възстановяване на електроенергийната система след тежки аварии.

Неслучайно изрично настояване от страна на държавата към ЧЕЗ, съгласно приватизационния договор, е три от блоковете на централата да бъдат ползвани за осигуряване на студен резерв, в резултат на което след приватизацията "ТЕЦ Варна“ ЕАД подписва 5-годишен договор за продажба на студен резерв.

Към момента ТЕЦ "Варна“ е и единствената газова централа в страната, която осигурява допълнителна гъвкавост в резултат на краткото време за "разпалване“, дава възможност за допълнителна диверсификация на енергийните източници в страната, както и предимството да произвежда електрическа енергия при най-ниски за страната нива на емисии. След придобиването на ТЕЦ "Варна“ от страна на "СИГДА“ ООД в края на 2017г. започнаха ремонтите дейности за въвеждане в повторна експлоатация на блокове 4, 5, 6 съгласно Лицензия за прозводство на електрическа енергия № Л-086- 01/21.02.2001г. и Комплексно разрешително № 51/22005г., издадени на централата.

През 2018г. и 2019г. бяха извършени множество ремонтни дейности и изпитания по блокове 4, 5 и 6, свързани с преминаване на работа с природен газ: ревизия и ремонт на възли и агрегати, изпитания и проверка от страна на Агенцията за метрологичен и технически надзор за всички съоръжения с повишена опасност, високоволтови изпитания на електрооборудване за проверка на годността и работоспособността му.

В резултат на смяната на горивната компонента от въглища на природен газ се постигна следното:

Практически се премахнаха емисиите на серни оксиди и прах. Преминаването от основно гориво въглища на основно гориво природен газ води до намаляване на емисиите на серни оксиди с 98% - от 2500 mg/Nm3 на до 35 mg/Nm3 и то без монтиране на допълнителни инсталации за тяхното улавяне, които повишават разхода на енергия за собствени нужди и генерират значителни количества допълнителни отпадъци. Азотните оксиди намаляват с 91% - от 1200 mg/Nm3 при изгаряне на въглища с летливи до 10% на 100 mg/Nm3. Емисиите на прах намаляват с 98% - от 250 mg/Nm3 до 5 mg/Nm3.

Поради близо два пъти по-ниския емисионен фактор на природния газ спрямо антрацитните въглища, емисиите на парникови газове за производство на единица продукция са намалени с до 50%.

Елиминирани са емисиите на прах от допълнителните точкови източници по тракта на въглеподаване, както и възможността за възникване на неорганизирани емисии на прах при разтоварването и съхранението на въглищата, както и при транспортирането и депонирането на сгурия и увлечена летяща пепел;

Елиминирани са залповите емисии на сажди и прах в режимите на пускане и спиране, поради изгаряне на мазут при изключени електрофилтри.

Беше премахнат рискът от замърсяване с мазут на почвите и повърхностните и подпочвените води, както и на въздуха с интензивно миришещи вещества. Отстранен беше и рискът от възникване на пожари със значително въздействие върху околната среда.

Значително беше намалено количеството на генерираните производствени отпадъци с преминаването на гориво природен газ. Преустановено беше генерирането на сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с код 10 01 01 и на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02.

Предимствата от замяна на изгарянето на въглища с изгаряне на природен газ са не само по отношение на екологията, но и за самото оборудване - няма износване на нагревните повърхности, няма отделяне на шлака за депониране, по-ниска повреждаемост на съоръженията, по-малко количество закупени квоти за емисии.

След приключване на ремонтните операции, съгласно изискванията на чл. 116 от Наредба № 9/2004г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, от представители на Регионален отдел на Инспекция държавен технически надзор (ИДТН) за североизточен район с център гр. Варна са извършвани технически прегледи на съоръженията с повишена опасност по блоковете и за резултатите от тях са съставени ревизионни актове, удостоверяващи съответствието на техническото състояние с нормативната уредба.

От страна на "ЕСО“ ЕАД са извършвани изпитания на мощностите на централата за експлоатационна годност на съоръженията и доказване параметрите на участие на блоковете в първичното и вторичното регулиране на честотата, резултатите от които отговарят на всички изисквания на Правила за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС) и мощностите на централата могат да предоставят допълнителни услуги "първично и вторично регулиране“.

В съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 9.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, резултатите от преминатите тестове за безопасно функциониране на блокове 4, 5 и 6, са отразени в актове от 72 часови проби след завършване на ремонтите на всеки от блоковете.

Възстановена бе и е въведена в експлоатация системата за собствени непрекъснати измервания на вредни вещества в димните газове от котлите. Изготвят се ежемесечни доклади за резултатите от тях, които се представят в РИОСВ гр. Варна.

Дружеството е разработило и прилага план за собствен мониторинг на компонентите на околната среда. Извършва се пробовземане и анализ на ползвани повърхностни и подземни води, на качеството на подземните води в района на основната площадка на централата и на сгуроотвал "Беглик чаир", както и на заустваните отпадъчни води. Стриктно се спазват поставените в разрешителните за водовземане и Комплексно разрешително № 51/2005 г. условия.

През 2019 г. е извършена комплексна проверка от представители на РИОСВ гр. Варна и БДЧР по спазване на условията на Комплексно разрешително № 51-Н0-И0-А2-ТГ1/2018 г. и е направена констатация, че дружеството спазва условията на посоченото разрешително.

За всички тези проверки и изпитания са съставени протоколи, актове и техническа документация, копия от които сме предоставили и на енергийния регулатор - КЕВР.

Гарантираният остатъчен ресурс на блокове в "ТЕЦ Варна" ЕАД преди необходимостта от следващ анализ и обследване, съгласно правилата на "Инструкцията за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“, е в порядъка на около 35 000 работни часа, които се равняват на 5 години непрекъсната целогодишна експлоатация преди стартиране на процедура за удължаване на ресурса на съоръженията.

За да осигури това добро техническо състояние, дружеството е вложило в инвестиционни и ремонти работи през 2018г. и 2019г. 16.6 млн. лева. От края на 2019г. е започнат и мащабен проект на стойност 53 млн. лв. за реконструкция, екологизиране на мощностите и допълнително намаляване на емисиите от вредни газове, с реализацията на който ТЕЦ "Варна" ще бъде една от малкото централи, които ще покриват екологичните изисквания на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Този проект осигурява в момента работа на над 300 души от местни ремонтни и поддържащи фирми, които започнаха работа на територията на централата.

Със заключенията, приети от ЕК чрез Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 от 31 юли 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 5225), беше определен и крайният срок (август 2021г.), за да се осигурят ограничения на емисиите по отношение на големите горивни инсталации, гарантиращи минималните стандарти, установени в Директивата. Неслучайно въглищните централи на страната поискаха дерогация на тези изисквания, тъй като не могат да покрият минималните стандарти на Директивата.

През 2018г. и 2019г., "ТЕЦ Варна“ ЕАД е участвала в публично обявените от "ЕСО“ ЕАД търгове за покупка на студен резерв. В изпълнение на договорите си за студен резерв и по нареждане на Оператора на електропреносната система ("ЕСО“ ЕАД) "ТЕЦ Варна“ ЕАД е активиран 5 пъти за последните две години (2018г. и 2019г.).

Зад всичко изложено стоят не само документи, но и ние - хората, които сме там всеки ден и работим на смени, за да осигурим 24-часова непрекъснатост на поддръжката и готовността за работа. И ни е обидно за студения резерв да се говори като за "пари за нищо“, защото е тези пари се осигури възстановяването на съоръжения, които престояха запечатани в продължение на три години, е тези пари се заплаща работата на работниците на местни ремонтни и обслужващи фирми, които и в момента работят на територията на централата, е тези пари се плаща на лицензирани лаборатории, български доставчици на материали и услуги, е тези пари се осигурява пожарната безопасност на централата, е тези пари се плащат заплатите на персонала на централата, програми за обучения, тренировки, поддържане и повишаване на квалификацията на специалистите, които отговарят за съоръженията. Не на последно място тези пари създадоха оживление и нови възможности за обикновените хора в едно варненско село.

Замесването на централата в политическите битки и жертването й, за да се докаже една или друга политическа теза обаче, ще спре процеса на модернизация на единствената в страната газова централа, с което ще намалее и шансът на България да отговори на завишените изисквания на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии. Не трябва да се забравя, че развитието на газови мощности е реален отговор на търсенията на по-чисти алтернативи за производство на електрическа енергия, възможност за плавен преход към икономика с ниски въглеродни емисии.

Затова Ви призоваваме, когато вземате решение, от което зависи бъдещето на едно българско дружество, нека то бъде основано не на политически пристрастия, а на професионализма и на принципите за сигурност на енергийната система, като част от критичната инфраструктура на страната".

От колектива на "ТЕЦ Варна“ ЕАД

Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 20.07.2020 г.
0
 
 
Някак си по-изгодно ще е просто да им плащат заплати от държавата, отколкото да се дават по 30 милиона за тоз дето духа. И като стане нужда от този резерв да не работи и да се глобяваме с два милиона.
Aнонимен
на 20.07.2020 г.
+1
 
 
За техен срам, тези хорица са впрегнати от Доган да му спасят милионния подарък от държавата. Срам и позор!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Актуални теми
Избори за председател на БСП
Грипна епидемия обхвана страната
Взрив в Бейрут
Лято 2020 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: