Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
–усе
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
Ѕизнес
ƒруги
»нституции
 риминални
ќбщество
“урци€ превръща в джами€ манастир, където е погребана българска царица
јвтор: ≈кип Ruse24.bg 11:25 / 25.08.2020 оментари (8)321
©
“урци€ на ≈рдоган превръща в джами€ прочути€ със своите уникални фрески манастир ’ора, в който е погребана българска царица и нейните деца. “ози акт не е неоосманизъм, както го определ€т н€кои наблюдатели, а признак на исл€мски фундаментализъм.

Ќовината, че след "—вета —офи€У манастирът ’ора, или както е известен в »станбул като  арие джами, престава да бъде музей, а ще бъде превърнат отново в действаща джами€ е изключителен удар не само за византолозите, но и за всички интелигентни хора по света.

»стори€та на ’ора

»стори€та на манастира ’ора в  онстантинопол е много дълга. “€ започва през V век. —градата като молитвен христи€нски дом претърп€ва много промени, има различни строителни периоди и различни ктитори. ¬ най-бл€скави€ си вид е от епохата на ѕалеолозите /първата половина на XIV век/ и се свързва с името на основни€ ктитор “еодор ћетохит /1270-1331 г./, който не само във ¬изанти€, но и в ≈вропа е един от най-бл€скавите умове Ц политик, държавник, ковчежник Ц по съвременните стандарти негови€т пост се е равн€вал на министър-председателски€.

“ой е втори€т човек във ¬изанти€ след императора. ћетохит е поет, астроном, притежаващ огромна библиотека /в онези времена само най-богатите хора са можели да си позвол€т да имат библиотеки, защото книгите са били изключително скъпи Ц бел.ред./, имал е познани€ в областта на богословието и на природните науки.

“ой превръща ’ора в свой духовен дом с иде€та да бъде погребан там

ѕо стечение на обсто€телствата манастирът ’ора и нейни€т католикон (главна църква Ц бел.ред.) е най-запазени€т византийски храм с иконографи€, а самата т€ е запазена фрагментарно, но ние н€маме чак толкова много запазени византийски църкви в  онстантинопол от епохата на ѕалеолозите.

“ам са работили изключително образовани и талантливи майстори, които са били еднакво добри и в техниката на мозайката, и в стенописта. ’ора присъства във вс€ко едно сериозно изследване за византийското изкуство, защото е най-ерудирани€т и най-уникален паметник на византийското изкуство по времето на негови€ разцвет, който съвпада с управлението на династи€та на ѕалеолозите /1261-1453 г./.

–еакци€та на научната общност

ќще когато се очакваше да бъде взето решение за превръщането на "—вета —офи€У в действаща джами€, международната общност от византолози написа едно писмо до турските власти, в което ги умол€ваше да запаз€т статута на "—вета —офи€У като паметник на културата и като музей. “.е. да остане под юрисдикци€та на ћинистерството на образованието, а не да бъде прехвърлена на ƒирекци€та по вероизповедани€та, ко€то не е светска институци€.

ѕисмото беше подписано от 300 водещи световни византолози. «а съжаление то н€маше гол€м ефект, защото не беше достатъчно категорична и остра реакци€та на политическо ниво. —лед като "—вета —офи€У, в ко€то се помещава директоратът за всички средновековни църкви в границите на »станбул, стана джами€, първата реакци€ на ћеждународната асоциаци€ за византийски изследвани€ беше да отмени конгреса по византологи€ в града на Ѕосфора, който тр€бваше да се проведе през 2021 г.

¬ кра€ на септември т.г. очакваме решението на членовете на изпълнителното бюро на тази международна асоциаци€ къде ще се състои този най-авторитетен научен форум през следващата година 2022 г.

“ова е нашата професионална реакци€. ќт много години насам турските медиевисти се опитват да ни убед€т, че всички конгреси по византологи€ тр€бва да се провеждат в »станбул, защото съвременна “урци€ се см€та и за наследник на ¬изантийската импери€. “е също така не спират да твърд€т, че “урци€ опазвала византийското културно наследство, това обаче не се случва.

„ист фундаментализъм

 огато османците превземат  онстантинопол на 29 май 1453 г., те нахлуват от ќдринската порта и първата църква, в ко€то влизат е ’ора. “ам се е намирала чудотворната икона на —вета Ѕогородица, ко€то се см€та за покровителка на града. ќсманците € натрошават на парчета, за да могат да вземат сребърни€ й обков. ќт 1453 до 1495 г. ’ора продължава да действа като църква. ≈два в периода от 1495 до 1511 г. т€ започва да бъде превръщана в джами€, но въпреки това мозайките и стенописите не са покрити.

¬ средата на XVI в. по време на своето посещение в »станбул —тефан √ерлах пише, че украсата ѝ си личи. –адикалното заличаване на тази декораци€ се случва през XVII и XVIII век.  огато н€кои колеги говор€т, че подобни действи€ са признак на неоосманизъм, аз категорично им се противопостав€м, защото това е османизмът. “ой дон€къде е толерантен и разчита на многонационалната и мултиконфесионална държава. “ова, което се случва в “урци€ през последните години е, от една страна, заличаване на устоите на светската държава, заложени от  емал јтатюрк, а, от друга страна, признак на исл€мски фундаментализъм. Ќ€ма друго определение. “урци€ чрез своето ръководство се опитва да стане лидер на исл€ма в Ѕлизки€ изток.

ƒействи€та са преди всичко политически и тр€бва да предизвикат политически отговор. “ой тр€бва да бъде бърз и категоричен.†ќтговорът тр€бва да бъде не само на ниво държави, но и на ниво ≈вропейски съюз. ѕо отношение на превръщането на "—вета —офи€У от музей в джами€ реакци€та беше много мека и много несигурна. —ега ние откъсваме една кола от учебника по византийско изкуство за много поколени€ напред, защото ’ора е бижу.

јко може да се пусне едно перде пред изображението на Ѕогородица в зенита на арката на "—вета —офи€У, в ’ора е невъзможно да се покри€т стенописите и мозайките без да се повред€т. ј ’ора, това се опитвам да покажа със сво€та книга, ко€то до кра€ на годината ще бъде издадена на английски от престижното издателство " еймбридж юнивърсити пресУ, има директна връзка и с българската истори€.

ѕоследен дом на јсеневци

ѕовечето сериозни изследователи забел€зват, че във фрагментите, които са запазени на местата, където са били поставени саркофази за аристократите, които е тр€бвало да бъдат погребани в ’ора, има монограми на јсеневци.  ъде по интуици€, къде емоционално повечето американски учени от ранга на ѕол ”ндъруд и –обърт ”стърхуд, см€таха, че в едини€ аркосолий е погребан сами€т “еодор ћетохит, а в отсрещни€ Ц ћихаил “орник. ќще през 50-те години на ’’ век обаче американски€т изследовател Ќикол изказва хипотезата, че ћихаил “орник е внук на български€ цар »ван јсен III /1279-1280 г./.

ѕрослед€вайки ц€лата истори€ и четейки извори, свързани с ’ора Ц текстове и епитафи, стигнах до заключението, че в аркосоли€, където се предполага, че е погребан “еодор ћетохит всъщност е погребана царица »рина јсенина. “€ е византийска принцеса - сестра на император јндроник II ѕалеолог и съпруга на български€ цар »ван јсен III. ¬ другите два аркосоли€ са погребани двама от нейните синове. ћихаил “орник е един от нейните внуци.

Ќаследниците на »ван јсен III и »рина јсенина написват златна страница в средновековната истори€ на Ѕалканите, »тали€ и –уси€. “ехните наследници са последните императори на ¬изантийската импери€, а така също и първи€т руски цар »ван √розни чрез баба си —офи€ јсенина ѕалеолог, ко€то е от смесен българо-италианско-гръцки произход.

’ора Ц неутрално м€сто или музей

Ќеоспорим факт е, че в ’ора съществуват монограмите на јсеневци. јз съм първи€т, който дава стройна хипотеза кои са били погребани в четирите аркосоли€ в погребални€ параклис на ’ора. ѕо стечение на обсто€телствата мо€та монографи€ е последни€т научен труд написан за тази църква, когато т€ все още беше музей. Ќе съм щастлив от този факт...

 акто каза вселенски€т патриарх ¬артоломей I решението на турското правителство на президента –еджеп “айип ≈рдоган за превръщането на храма в джами€ предизвиква и физическа болка у христи€ните. ѕри мен нещата се дублират, защото аз съм и един от изследователите, макар и скромен, на тази църква.

–еакци€та тр€бва да бъде незабавна, категорична и остра. »маше реакци€ на един кипърски митрополит, който каза, че ако ёЌ≈— ќ не може да изпълн€ва функциите си, то тогава международната общност тр€бва да помисли за друга организаци€, ко€то може да опази паметниците на световното културно наследство. Ќикой не отрича периода, в който тези паметници са функционирали като джамии. “ой е достатъчно дълъг и никой от интелигентните хора не иска нито "—вета —офи€У, нито ’ора да бъдат със статут на църкви. Ќие искаме да останат неутрални пространства или музеи.

«а съжаление, това не се чува и е резултат от меките и закъснели реакции по отношение на "—вета —офи€У. »ма още византийски църкви в  онстантинопол, които най-веро€тно, ако продължаваме да сме толкова неубедителни, ще имат същата съдба. “ук искам да припомн€, че прословутата трета българска изложба в Ћувъра, ко€то тр€бваше да представ€ колкото бита и религи€та на христи€ните, толкова и бита и религи€та на мюсюлманите по нашите земи, тр€бваше да се състои точно в този период в кра€ на л€тото и началото на есента. ѕредставете си за какво става дума.†

ѕроф. д-р ≈мануел ћутафов е директор на »нститут за изследване на изкуствата. “ой е автор на книгата "Ѕогородица вместилище на несъвместимотоУ, посветена на манастира ’ора. јнализът е направен специално за Ѕ√Ќ≈—.

«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
¬сички бедстви€ ще отнесат тези исл€мски фундаменталисти и ако това не се случи сега, то техните поколени€ напред ще го разберат. јко “урци€ продължава в този дух, това вече не е държава,а една пасмина хора, с територи€ ко€то обитават. “ова да не уважаваш културата и истори€та, просто те прави първобитно и първосигнално същество, което не става за нищо друго освен да пълни скептични €ми с ла*на,което всъщност показват за себе си така наречените турски власти. »стори€та помни и наказва! јко теори€та на ƒарвин за произхода от маймуните в€рна,то има една държава, ко€то €вно много държи да € препотвърди в съвременен вариант и за жалост е наша съседка.
0
 
 
ѕак ще пукне н€кой мюезин. Ќе се научиха, да не пос€гат на чуждото.....
+1
 
 
» така още хил€ди беди ще понесът неверниците мюсюлмански
+1
 
 
»скам джами€та до ’алите да стане по - малки€ јлександъ Ќевски рЯ§Ф ѕогубване на »сторически паметници !! ѕрисво€ване на българско наследство рЯШСрЯШСрЯ§≠
+2
 
 
ј ние като по-прогресивни, не може ли да тръгнем в обратната посока? ƒа затвар€ме активни джамии и да ги направим музеи. Ќека започнем с ƒжума€ джами€ в ѕловдив.
 оментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« януари 2021 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
јктуални теми
“¬ и шоу сезон 2020/2021 г.
ѕърва лига, сезон 2020/2021
√рипна епидеми€ обхвана страната
ѕърви€т учебен ден
“ежка катастрофа край границата отне три живота
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в –усе и региона.
e-mail:
јнкета
ўе почивате ли идната зима?
ƒа, в Ѕългари€
ƒа, в чужбина
Ќе
Ќе съм решил/а още

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
ѕравила
–усенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Ruse24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Ruse24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: